<div style="display:none"
                        class="mid-BW4kzZy-_9Uo1-AAAAAJfjAQD+LgEATQuAcY75-isvu@srce.hr"></div> <span style="font-family:Arial;font-size:11pt">Poštovani,<br /><br />obavještavamo Vas da smo, sukladno postupku obrade zahtjeva korisnika od strane CP ISVU, objavili popise neriješenih korisničkih zahtjeva na adresi:<br /><a href="https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=45973743#Korisni%C4%8Dkizahtjevi-2020.godina-Pregledkorisni%C4%8Dkihzahtjevanadan02.04.2020.godine">https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=45973743#Korisničkizahtjevi-2020.godina-Pregledkorisničkihzahtjevanadan02.04.2020.godine</a><br /><br />S poštovanjem,<br /><br />Martina Šarić<br />Centar potpore ISVU-a<br />Sektor za podršku korisnicima.<br />Sveučilište u Zagrebu,<br />Sveučilišni računski centar (Srce),<br />www.srce.unizg.hr<br />isvu@srce.hr,<br />tel. +385 1 6165 862 </span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt"></span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt">-</span>