<div style="display:none"
                        class="mid-BW4kzZy-xaaE_-AAAAADxLAQBg1AAATYNH6Sl1-isvu@srce.hr"></div> <span style="font-family:Arial;font-size:11pt">Poštovani,<br /><br /><br />obavještavamo Vas da smo, sukladno postupku obrade zahtjeva korisnika od strane CP ISVU, objavili popise neriješenih korisničkih zahtjeva na adresi:<br /><br /><a href="https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=27690384#Korisni%C4%8Dkizahtjevi-2019.godina-Pregledkorisni%C4%8Dkihzahtjevanadan05.11.2019.godine">https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=27690384#Korisničkizahtjevi-2019.godina-Pregledkorisničkihzahtjevanadan05.11.2019.godine</a><br /><br />S poštovanjem,<br /><br />Martina Šarić<br />Centar potpore ISVU-a<br />Sektor za podršku korisnicima.<br />Sveučilište u Zagrebu,<br />Sveučilišni računski centar (Srce),<br /><a href="http://www.srce.unizg.hr">www.srce.unizg.hr</a> <br />isvu@srce.hr,<br />tel. +385 1 6165 862 </span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt"></span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt">-</span>