[API] Upit - rjesenje o promjeni skolarine

Estera Prendivoj Estera.Prendivoj at srce.hr
Tue Nov 5 08:24:25 CET 2013


Pos(tovani,

Pogres(ka je u dokumentaciji. Resurs 'Detaljni podaci o rjes(enju o 
promjeni s(kolarine' ima sljedec'i URI:

skolarina/student/jmbag/{jmbag}/rjesenjeopromjeniskolarine/akademskagodina/{akademskaGodina}/paralelnistudij/{paralelniStudij}/nastavnagodina/{nastavnaGodina}/*datumrjesenje/{godina}/{mjesec}/{dan}*

Ispravit c'emo dokumentaciju i u toku dana staviti ispravljenu verziju 
na produkciju.

Lijepi pozdrav,

*Estera Prendivoj, mag. ing. inf. et comm. techn.*
Centar potpore ISVU, Sektor za informacijske sustave
www.srce.unizg.hr <http://www.srce.unizg.hr/>
Sveuc(ilis(te u Zagrebu, *Sveuc(ilis(ni rac(unski centar (Srce)*, 
www.srce.unizg.hr <http://www.srce.unizg.hr/>
Estera.Prendivoj at srce.hr <mailto:Estera.Prendivoj at srce.hr>, tel: +385 1 
616 5862, fax: +385 1 616 5867
On 4.11.2013. 20:55, Ivan Cesar wrote:
> Pos(tovani,
>
> Prema uputama za REST api za dohvac'anje detaljnih podataka o 
> s(kolarini probao sam napraviti GET no ne dobivam rezultat iako bi 
> rezultata moralo biti:
>
> https://www.isvu.hr/api/vu/246/skolarina/student/jmbag/0036430302/rjesenjeopromjeniskolarine/akademskagodina/2013/paralelnistudij/1/nastavnagodina/1
>
> Ako pogledate ovaj rezultat vidjet c'ete da bi mi trebao izbaciti 
> barem nes(to:
> https://www.isvu.hr/api/vu/246/skolarina/student/jmbag/0036430302/rjesenjeopromjeniskolarine
>
> Spajam se kao korisnik omr.tvz
>
> Unaprijed hvala na odogovru,
> Lijep pozdrav,
>
> Ivan Cesar, mag.ing.rac.
> Tehnic(ko Veleuc(ilis(te u Zagrebu
> Vrbik 8a
>
>
>
> _______________________________________________
> api mailing list
> api at isvu.hr
> http://list.srce.hr/list/listinfo/api

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20131105/253a7a89/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: srcelogo.png
Type: image/png
Size: 1998 bytes
Desc: not available
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20131105/253a7a89/attachment.png>


More information about the api mailing list