[API] ISVU REST API novosti

Estera Prendivoj Estera.Prendivoj at srce.hr
Tue May 14 16:10:27 CEST 2013


Pos(tovani,


Na produkciji je nova verzija ISVU REST API-ja.

Napravljene su vec'e promjene u resursima vezanim za Studij i Grupe za 
nastavu. Slijedi objas(njenje po resursima:

Nastavni program

 * stari resursi
   o Popis studija - sadrz(i popis studija (element strukture studija
    koji je tipa 'studij') koji se izvode u akademskoj godini.
   o Detaljni podaci o studiju - sadrz(i detalje o pojedinom studiju
    (element strukture studija koji je tipa 'studij') te sadrz(i sve
    njegove podelemente.

 * novi resursi
   o Struktura studija - sadrz(i stablo podre?enih elemenata (bilo
    kojeg tipa) za neki studij.
   o Detaljni podaci o elementu strukture studija - sadrz(i detaljne
    podatke o elementu strukture studija (bilo kojeg tipa).

Novi resursi razvijeni su kako bi se na jednom mjestu mogla dohvatiti 
c(itava struktura nekog studija (popis svih njegovih podelemenata), a 
onda za svaki pojedini element dohvatiti detaljni podaci. Preporuc(eno 
koris(tenje resursa je: dohvatiti Popis studija koji se izvode u 
akademskoj godini, dohvatiti Strukturu za odre?eni studij, dohvatiti 
Detaljne podatke za element koji Vas zanima. Preporuc(amo da vis(e ne 
koristite resurs Detaljni podaci o studiju.


Grupe za nastavu

 * stari resursi
   o Popis grupa za nastavu - sadrz(i sve grupe za nastavu za neki
    predmet, izvedbu i komponentu u semestrui akademskoj godini.
 * novi resursi
   o Detaljni podaci o grupi za nastavu - sadrz(i detaljne podatke o
    samo jednoj, toc(no odre?enoj (oznaka grupe, vrsta nastave)grupi
    za nastavu za neki predmet, izvedbu i komponentu u semestru i
    akademskoj godini.

Novi resurs imlementiran je zbog nedostataka prilikom brisanja i izmjene 
starog resursa gdje su se kod brisanja brisale sve evidentirane grupe, a 
kod izmjene jedne grupe bilo je potrebno ponovo unijeti sve grupe. Novi 
resurs omoguc'ava sve radnje na razini jedne grupe (dohvat, evidencija, 
izmjena i brisanje)te ne ukljuc(uje izvo?ac(e za grupu obzirom da se 
izvo?ac(i dohvac'aju, evidentiraju, mijenjaju i bris(u pomoc'u 
resursaPredmet u akademskoj godini.


Osim Studija i Grupa za nastavu, implementirani su i sljedec'i resursi:

 * Nastavni plan
   o Popis ispitnih rokova u akademskoj godini
 * Upis godine
   o Detaljni podaci o studentu u akademskoj godini
 * Katalog
   o Nac(in uzdrz(avanja
   o Poloz(aj u zanimanju
   o Postignuto obrazovanje
   o Status stanovanja
   o Zanimanje
   o Zdravstveno osiguranje

Detalje o ovim resursima moz(ete pronac'i na stranicama dokumentacije 
(https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/index.html).


Od ove verzije ISVU REST API-ja u potpunosti je ukinuta podrs(ka za 
korisnike iz pilot faze.


Srdac(an pozdrav,

-- 
*Estera Prendivoj, mag. ing. inf. et comm. techn.*
Centar potpore ISVU, Sektor za posebne programe
www.srce.unizg.hr <http://www.srce.unizg.hr/>
Sveuc(ilis(te u Zagrebu, *Sveuc(ilis(ni rac(unski centar (Srce)*, 
www.srce.unizg.hr <http://www.srce.unizg.hr/>
Estera.Prendivoj at srce.hr <mailto:Estera.Prendivoj at srce.hr>, tel: +385 1 
616 5878, fax: +385 1 616 5867
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20130514/3f17a185/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 1998 bytes
Desc: not available
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20130514/3f17a185/attachment.png>


More information about the api mailing list